Infratentorial Neoplasms

Infratentoriella tumörer

Svensk definition

Skalltumörer med uppkomst i den del av hjärnan som ligger under tentorium cerebelli (lillhjärnstältet) och som omfattar lillhjärnan, den fjärde ventrikeln, cerebellopontinvinkeln, hjärnstammen och därtill hörande strukturer. Primära tumörer i detta område är vanligare hos barn och kan åtföljas av ataxi, hjärnnervsjukdomar, kräkningar, huvudvärk, vattenskalle och andra tecken på neurologiska funktionsstörningar. Förhållandevis vanliga histologiska subtyper är teratom, medulloblastom, glioblastom, astrocytom, ependymom, kraniofaryngiom och plexus choroidei-papillom.

Engelsk definition

Intracranial tumors originating in the region of the brain inferior to the tentorium cerebelli, which contains the cerebellum, fourth ventricle, cerebellopontine angle, brain stem, and related structures. Primary tumors of this region are more frequent in children, and may present with ATAXIA; CRANIAL NERVE DISEASES; vomiting; HEADACHE; HYDROCEPHALUS; or other signs of neurologic dysfunction. Relatively frequent histologic subtypes include TERATOMA; MEDULLOBLASTOMA; GLIOBLASTOMA; ASTROCYTOMA; EPENDYMOMA; CRANIOPHARYNGIOMA; and choroid plexus papilloma (PAPILLOMA, CHOROID PLEXUS).

Svenska synonymer

Infratentoriell cancer Posterior fossa-cancer Posterior fossa-tumörer Godartad infratentoriell tumör Elakartad infratentoriell tumör

Engelska synonymer

Posterior Fossa Tumors Posterior Fossa Tumor Tumor, Posterior Fossa Tumors, Posterior Fossa Posterior Fossa Neoplasms Neoplasm, Posterior Fossa Posterior Fossa Neoplasm Neoplasms, Posterior Fossa Neoplasms, Infratentorial Infratentorial Neoplasm Neoplasm, Infratentorial Infratentorial Tumors Infratentorial Tumor Tumor, Infratentorial Tumors, Infratentorial Infratentorial Cancer Cancer, Infratentorial Cancers, Infratentorial Infratentorial Cancers Malignant Infratentorial Neoplasms Infratentorial Neoplasms, Malignant Infratentorial Neoplasm, Malignant Malignant Infratentorial Neoplasm Neoplasm, Malignant Infratentorial Neoplasms, Malignant Infratentorial Benign Infratentorial Neoplasms Benign Infratentorial Neoplasm Infratentorial Neoplasm, Benign Neoplasm, Benign Infratentorial Neoplasms, Benign Infratentorial Infratentorial Neoplasms, Benign