Phenylketonuria, Maternal

Fenylketonuri, maternell

Svenska synonymer

Maternell PKU PKU, maternell

Engelska synonymer

Maternal Phenylketonuria Phenylalanine-Hydroxylase Deficiency Disease, Maternal Phenylalanine Hydroxylase Deficiency Disease, Maternal PKU, Maternal Maternal Phenylalanine Hydroxylase Deficiency Disease Pregnancy in Phenylketonuria Phenylketonuria, Pregnancy in