Trisomy 13 Syndrome

Trisomi 13 syndrom

Svenska synonymer

Pataus syndrom

Engelska synonymer

Chromosome 13 Trisomy Syndrome Patau Syndrome Trisomy 13 Syndromes Bartholin-Patau Syndrome Bartholin Patau Syndrome Patau's Syndrome Pataus Syndrome Chromosome 13 Duplication Chromosome 13 Duplications Duplication, Chromosome 13 Trisomy 13 Complete Trisomy 13 Syndrome Mosaic Trisomy 13 Syndrome