Receptor Protein-Tyrosine Kinases

Receptorprotein-tyrosinkinaser

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Kinases, Receptor Protein-Tyrosine Protein-Tyrosine Kinases, Receptor Receptor Protein Tyrosine Kinases Protein-Tyrosine Kinase Receptor Receptor, Protein-Tyrosine Kinase PTK Receptors Receptors, PTK Tyrosine Kinase Receptors Tyrosine Kinase Linked Receptor Receptor Protein-Tyrosine Kinase Kinase, Receptor Protein-Tyrosine Protein-Tyrosine Kinase, Receptor Receptor Protein Tyrosine Kinase Receptors, Protein-Tyrosine Kinase Protein-Tyrosine Kinase Receptors Receptors, Protein Tyrosine Kinase Tyrosine Kinase Linked Receptors Tyrosine Kinase Receptor Kinase Receptor, Tyrosine Receptor, Tyrosine Kinase PTK Receptor Receptor, PTK