Somatotrophs

Somatotrofer

Engelsk definition

Anterior pituitary cells which produce GROWTH HORMONE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Somatotroph Pituitary GH Cells GH Cell, Pituitary GH Cells, Pituitary Pituitary GH Cell Pituitary Growth Hormone-Secreting Cells Pituitary Growth Hormone Secreting Cells