Pyelonephritis

Pyelonefrit

Svenska synonymer

Pyelonefrit

Engelska synonymer

Pyelonephritides Pyelonephritis, Acute Necrotizing Necrotizing Pyelonephritis