Liddle Syndrome

Liddles syndrom

Svenska synonymer

Pseudoaldosteronism

Engelska synonymer

Syndrome, Liddle Pseudoaldosteronism