Growth Hormone-Secreting Pituitary Adenoma

Tillväxthormonproducerande hypofysadenom

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

GH-Secreting Pituitary Adenoma GH Secreting Pituitary Adenoma GH-Secreting Pituitary Adenomas Pituitary Adenomas, GH-Secreting Pituitary Adenoma, GH-Secreting Pituitary Adenoma, GH Secreting Pituitary Growth Hormone-Secreting Adenoma Pituitary Growth Hormone Secreting Adenoma Somatotroph Adenoma Adenoma, Somatotroph Adenomas, Somatotroph Somatotroph Adenomas Acromegaly Due To Pituitary Adenoma Pituitary Adenoma, Growth Hormone-Secreting Pituitary Adenoma, Growth Hormone Secreting Somatotrophinoma, Familial Isolated Familial Somatotropinoma Somatotropinoma, Familial Isolated