Sarcoidosis, Pulmonary

Lungsarkoidos

Svensk definition

Sarkoidos som främst drabbar lungorna, de organ som allra oftast drabbas och ger sjuklighet och dödlighet i sarkoidos. Lungsarkoidos kännetecknas av tydligt avgränsade granulom i lungblåsornas, luftrörens och lungkärlens väggar som består av tätt hoppackade celler från det mononukleära fagocytsystemet. De kliniska symtomen utgörs av ansträngningsdyspné, icke-produktiv hosta och väsande andning.

Engelsk definition

Sarcoidosis affecting predominantly the lungs, the site most frequently involved and most commonly causing morbidity and mortality in sarcoidosis. Pulmonary sarcoidosis is characterized by sharply circumscribed granulomas in the alveolar, bronchial, and vascular walls, composed of tightly packed cells derived from the mononuclear phagocyte system. The clinical symptoms when present are dyspnea upon exertion, nonproductive cough, and wheezing. (Cecil Textbook of Medicine, 19th ed, p431)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pulmonary Sarcoidosis Pulmonary Sarcoidoses Sarcoidoses, Pulmonary