Genetics, Population

Befolkningsgenetik

Svensk definition

En vetenskapsdisciplin inom vilken man studerar populationers genetiska sammansättning och effekter av sådana faktorer som genetisk selektion, populationsstorlek, mutationer, migration och genetisk drift på frekvensen av olika genotyper och fenotyper, med hjälp av ett antal genetiska undersökningsmetoder.

Svenska synonymer

Genetik, population Populationsgenetik

Engelska synonymer

Population Genetics