Receptors, G-Protein-Coupled

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Receptors, G Protein Coupled G-Protein-Coupled Receptors G Protein Coupled Receptors G-Protein-Coupled Receptor Receptor, G-Protein-Coupled G Protein Coupled Receptor