Health Care Reform

Hälso- och sjukvårdsreform

Svensk definition

Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.

Engelsk definition

Innovation and improvement of the health care system by reappraisal, amendment of services, and removal of faults and abuses in providing and distributing health services to patients. It includes a re-alignment of health services and health insurance to maximum demographic elements (the unemployed, indigent, uninsured, elderly, inner cities, rural areas) with reference to coverage, hospitalization, pricing and cost containment, insurers' and employers' costs, pre-existing medical conditions, prescribed drugs, equipment, and services.

Svenska synonymer

Sjukvårdsreform

Engelska synonymer

Health Care Reforms Reform, Health Care Reforms, Health Care Healthcare Reform Healthcare Reforms Reform, Healthcare Reforms, Healthcare