Hereditary Sensory and Motor Neuropathy

Hereditär motorisk och sensorisk neuropati

Svensk definition

En grupp långsamt fortskridande, ärftliga sjukdomar som drabbar perifera motoriska nerver och känselnerver, och som omfattar typerna HMSN I-VII. HMSN I och II avser Charcot-Marie-Tooths sjukdom. HMSN III avser hypertrofisk neuropati hos barn, HMSN IV är Refsums sjukdom, HMSN V avser ett tillstånd med ärftlig motorisk och sensorisk nervsjukdom i kombination med spastisk paraplegi. HMSN VI är förenad med synnervsatrofi och HMSN VII är förenad med retinitis pigmentosa.

Engelsk definition

A group of slowly progressive inherited disorders affecting motor and sensory peripheral nerves. Subtypes include HMSNs I-VII. HMSN I and II both refer to CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE. HMSN III refers to hypertrophic neuropathy of infancy. HMSN IV refers to REFSUM DISEASE. HMSN V refers to a condition marked by a hereditary motor and sensory neuropathy associated with spastic paraplegia (see SPASTIC PARAPLEGIA, HEREDITARY). HMSN VI refers to HMSN associated with an inherited optic atrophy (OPTIC ATROPHIES, HEREDITARY), and HMSN VII refers to HMSN associated with retinitis pigmentosa. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1343)

Svenska synonymer

Dejerine-Sottas sjukdom Charcot-Marie-Tooths sjukdom typ 3 Ärftlig sensorisk och motorisk neuropati Dejerine-Sottas neuropati Hereditär motorisk och sensorisk neuropati, typ VII

Engelska synonymer

Neuropathies, Hereditary Motor and Sensory Hereditary Motor and Sensory Neuropathy HMSN Herditary Sensory and Motor Neuropathy Hereditary Motor and Sensory Neuropathies Hereditary, Type VII, Motor and Sensory Neuropathy HMSN Type VII HMSN Type VIIs Type VII, HMSN HMSN Type III HMSN Type IIIs Charcot-Marie-Tooth Disease, Type 3 Charcot Marie Tooth Disease, Type 3 CMT4f Dejerine-Sottas Disease Dejerine Sottas Disease Disease, Dejerine-Sottas Dejerine-Sottas Neuropathy Dejerine Sottas Neuropathy Neuropathy, Dejerine-Sottas Hereditary, Type III, Motor and Sensory Neuropathy HMSN3 Hereditary Motor and Sensory Neuropathy 3 Hypertrophic Neuropathy of Dejerine-Sottas Dejerine-Sottas Hypertrophic Neuropathy Hypertrophic Neuropathy of Dejerine Sottas Hereditary Motor and Sensory Neuropathy Type III Charcot-Marie-Tooth Disease, Demyelinating, Type 4f Dejerine-Sottas Syndrome Dejerine Sottas Syndrome Syndrome, Dejerine-Sottas