Nociceptors

Smärtreceptorer

Svensk definition

Perifera inåtledande nervceller som är känsliga för skador eller smärta, vanligtvis förorsakade av exponering för hetta, mekaniskt våld eller annan skadlig påverkan. Cellkropparna sitter i ryggmärgsganglierna. Deras perifera nervändar sprider sig i målvävnaderna och överför skadesignaler via axoner till det centrala nervsystemet.

Engelsk definition

Peripheral AFFERENT NEURONS which are sensitive to injuries or pain, usually caused by extreme thermal exposures, mechanical forces, or other noxious stimuli. Their cell bodies reside in the DORSAL ROOT GANGLIA. Their peripheral terminals (NERVE ENDINGS) innervate target tissues and transduce noxious stimuli via axons to the CENTRAL NERVOUS SYSTEM.

Svenska synonymer

Nociceptorer

Engelska synonymer

Nociceptor Pain Receptors Pain Receptor Receptors, Pain Nociceptive Neurons Neuron, Nociceptive Neurons, Nociceptive Nociceptive Neuron