Follicle Stimulating Hormone

Follikelstimulerande hormon

Svensk definition

Ett viktigt gonadotropin som utsöndras från adenohypofysen (främre hypofysen). Follikelstimulerande hormon (FSH) stimulerar produktionen av könsceller (gametogenesen) och deras stödceller, så som äggstockarnas granulosaceller och testiklarnas sertoliceller och leydigceller. FSH består av två icke-kovalentbundna underenheter, alfa och beta. Inom en art är alfaenheten vanlig i de tre hypofysglykoproteinhormonerna TSH, LH och FSH, men betaenheten är unik och utövar sin specifika biologiska verkan. Syn. FSH.

Engelsk definition

A major gonadotropin secreted by the adenohypophysis (PITUITARY GLAND, ANTERIOR). Follicle-stimulating hormone stimulates GAMETOGENESIS and the supporting cells such as the ovarian GRANULOSA CELLS, the testicular SERTOLI CELLS, and LEYDIG CELLS. FSH consists of two noncovalently linked subunits, alpha and beta. Within a species, the alpha subunit is common in the three pituitary glycoprotein hormones (TSH, LH, and FSH), but the beta subunit is unique and confers its biological specificity.

Svenska synonymer

FSH Follitropin

Engelska synonymer

FSH (Follicle Stimulating Hormone) Follicle-Stimulating Hormone Follitropin