Hormones

Hormoner

Svensk definition

Kemiska ämnen som har specifik, reglerande inverkan på ett eller flera organs funktioner. Ursprungligen avsågs ämnen som utsöndrades av olika endokrina körtlar och transporterades med blodet till målorganen. Begreppet har dock utvidgats till att även omfatta ämnen som inte produceras av de inre körtlarna, men som har liknande effekter.

Engelsk definition

Chemical substances having a specific regulatory effect on the activity of a certain organ or organs. The term was originally applied to substances secreted by various ENDOCRINE GLANDS and transported in the bloodstream to the target organs. It is sometimes extended to include those substances that are not produced by the endocrine glands but that have similar effects.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hormone Hormone Receptor Agonists Agonists, Hormone Receptor Receptor Agonists, Hormone