Factor VII Deficiency

Faktor VII-brist

Svensk definition

Ett autosomalt recessivt tillstånd eller en koagulationssjukdom som uppstår i samband med K-vitaminbrist. Faktor VII är ett K-vitaminberoende glykoprotein som är väsentligt för den yttre koagulationsprocessen.

Engelsk definition

An autosomal recessive characteristic or a coagulation disorder acquired in association with VITAMIN K DEFICIENCY. FACTOR VII is a Vitamin K dependent glycoprotein essential to the extrinsic pathway of coagulation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Deficiency, Factor Seven Deficiencies, Factor Seven Factor Seven Deficiencies Factor Seven Deficiency Hypoproconvertinemia Hypoproconvertinemias Deficiency, Factor VII Deficiencies, Factor VII Factor VII Deficiencies Deficiency, Factor 7 Deficiencies, Factor 7 Factor 7 Deficiencies Factor 7 Deficiency