Dysautonomia, Familial

Familjär dysautonomi

Svensk definition

En autosomal sjukdom i det perifera och autonoma nervsystemet, begränsad till individer av judisk Ashkenazehärkomst. Kliniska yttringar ses redan vid födseln och omfattar minskat tårflöde, defekt kroppstemperaturreglering, lågt ortostatiskt blodtryck, fasta pupiller, onormalt kraftig svettning, avsaknad av smärt- och temperaturkänslighet, samt avsaknad av reflexer. Patologiska särdrag är bl a minskat antal smala, perifera nervtrådar och autonoma ganglienervceller.

Engelsk definition

An autosomal disorder of the peripheral and autonomic nervous systems limited to individuals of Ashkenazic Jewish descent. Clinical manifestations are present at birth and include diminished lacrimation, defective thermoregulation, orthostatic hypotension (HYPOTENSION, ORTHOSTATIC), fixed pupils, excessive SWEATING, loss of pain and temperature sensation, and absent reflexes. Pathologic features include reduced numbers of small diameter peripheral nerve fibers and autonomic ganglion neurons. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1348; Nat Genet 1993;4(2):160-4)

Svenska synonymer

Riley-Days syndrom Dysautonomi, familjär Ärftlig dysautonomi

Engelska synonymer

Type III Hereditary Sensory Neuropathy, Dominant Hereditary Sensory Neuropathy Type 3 Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathy 3 HSAN III Familial Dysautonomia HSAN3 HSN-III Neuropathy, Hereditary Sensory And Autonomic, Type III HSAN Type III Riley-Day Syndrome Riley Day Syndrome Hereditary-Sensory and Autonomic Neuropathy Type III Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathy Type III Neuropathy, Hereditary and Autonomic, Type III Dominant Hereditary Sensory Neuropathy, Type III Hereditary Sensory Neuropathy, Dominant, Type 3 Hereditary Sensory Neuropathy, Dominant, Type III Hereditary Sensory Neuropathy, Type 3, Dominant HSAN (Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathy) Type III Type 3 Hereditary Sensory Neuropathy, Dominant HSAN 3