Down Syndrome

Downs syndrom

Svensk definition

En kromosomavvikelse som består antingen av en extra kromosom 21 eller aktiv kromosom 21-trisomi. Kliniska manifestationer är hypotoni, kort kroppsväxt, brakycefali, uppåtsneddande ögonspringor, epikantus, Brushfield-fläckar på iris, utstickande tunga, små öron, korta, breda händer, klinodaktyli på lillfingret, apveck och måttlig till svår intellektuell funktionsnedsättning. I tillståndet kan också ingå missbildningar i hjärta och mag-tarmkanal, en ökad leukemiincidens och tidigt inträdande av Alzheimers sjukdom. Bland de patologiska dragen ses utveckling av neurofibrillnystan i nervceller och avsättning av amyloid-betaprotein, liknande patologin vid Alzheimers sjukdom.

Engelsk definition

A chromosome disorder associated either with an extra chromosome 21 or an effective trisomy for chromosome 21. Clinical manifestations include hypotonia, short stature, brachycephaly, upslanting palpebral fissures, epicanthus, Brushfield spots on the iris, protruding tongue, small ears, short, broad hands, fifth finger clinodactyly, Simian crease, and moderate to severe INTELLECTUAL DISABILITY. Cardiac and gastrointestinal malformations, a marked increase in the incidence of LEUKEMIA, and the early onset of ALZHEIMER DISEASE are also associated with this condition. Pathologic features include the development of NEUROFIBRILLARY TANGLES in neurons and the deposition of AMYLOID BETA-PROTEIN, similar to the pathology of ALZHEIMER DISEASE. (Menkes, Textbook of Child Neurology, 5th ed, p213)

Svenska synonymer

Trisomi 21 Mongolism

Engelska synonymer

Syndrome, Down Mongolism 47,XY,+21 Trisomy G 47,XX,+21 Down's Syndrome Downs Syndrome Syndrome, Down's Trisomy 21 Trisomy 21, Mitotic Nondisjunction Down Syndrome, Partial Trisomy 21 Partial Trisomy 21 Down Syndrome Trisomy 21, Meiotic Nondisjunction