Neurofibrillary Tangles

Neurofibrillnystan

Svensk definition

Onormala vävnadsstrukturer i olika delar av hjärnan, vilka utgörs av täta led av pariga spiralformade trådar (neurofilament och mikrotubuli). Dessa dubbla spiralvridna staplar av tvärgående underenheter består av vänstervridna, bandliknande trådar som sannolikt innefattar följande proteiner: (1) mellanliggande filament av nervtrådar med medelhög eller hög molekylvikt, (2) de mikrotubulus-associerade proteinerna map-2 och tau, (3) aktin och (4) ubikvitiner. Typiskt för Alzheimers sjukdom är att dessa nervtrådsnystan efterhand upptar hela cytoplasman i vissa celltyper i neocortex, hippocampus, hjärnstammen och diencefalon. Antalet nystan, som påvisat i vävnadsprov post mortem, korrelerar med graden av demens i livet. En del studier antyder att antigen mot nervfibrillnystan läcker ut i det systemiska omloppet både vid normalt åldrande och i samband med Alzheimers sjukdom.

Engelsk definition

Abnormal structures located in various parts of the brain and composed of dense arrays of paired helical filaments (neurofilaments and microtubules). These double helical stacks of transverse subunits are twisted into left-handed ribbon-like filaments that likely incorporate the following proteins: (1) the intermediate filaments: medium- and high-molecular-weight neurofilaments; (2) the microtubule-associated proteins map-2 and tau; (3) actin; and (4) UBIQUITINS. As one of the hallmarks of ALZHEIMER DISEASE, the neurofibrillary tangles eventually occupy the whole of the cytoplasm in certain classes of cell in the neocortex, hippocampus, brain stem, and diencephalon. The number of these tangles, as seen in post mortem histology, correlates with the degree of dementia during life. Some studies suggest that tangle antigens leak into the systemic circulation both in the course of normal aging and in cases of Alzheimer disease.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neurofibrillary Tangle Tangle, Neurofibrillary Tangles, Neurofibrillary