Cross-Sectional Studies

Tvärsnittsstudier

Svensk definition

Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.

Engelsk definition

Studies in which the presence or absence of disease or other health-related variables are determined in each member of the study population or in a representative sample at one particular time. This contrasts with LONGITUDINAL STUDIES which are followed over a period of time.

Svenska synonymer

Prevalensstudier Tvärsnittsanalys Undersökning av sjukdomfrekvens

Engelska synonymer

Cross Sectional Studies Cross-Sectional Study Studies, Cross-Sectional Study, Cross-Sectional Cross Sectional Analysis Analyses, Cross Sectional Cross Sectional Analyses Disease Frequency Surveys Cross-Sectional Survey Cross Sectional Survey Cross-Sectional Surveys Survey, Cross-Sectional Surveys, Cross-Sectional Surveys, Disease Frequency Disease Frequency Survey Survey, Disease Frequency Analysis, Cross-Sectional Analyses, Cross-Sectional Analysis, Cross Sectional Cross-Sectional Analyses Cross-Sectional Analysis Prevalence Studies Prevalence Study Studies, Prevalence Study, Prevalence