Brain Concussion

Hjärnskakning

Svensk definition

Ospecifik benämning på övergående medvetanderubbningar eller medvetslöshet efter slutna huvudskador. Medvetslösheten varar vanligen några sekunder, men kan bestå i flera timmar. Hjärnskakningen kan be tecknas som lätt, måttlig eller svår. Längre perioder (>6 timmar) av medvetslöshet kallas ofta posttraumatisk koma.

Engelsk definition

A nonspecific term used to describe transient alterations or loss of consciousness following closed head injuries. The duration of UNCONSCIOUSNESS generally lasts a few seconds, but may persist for several hours. Concussions may be classified as mild, intermediate, and severe. Prolonged periods of unconsciousness (often defined as greater than 6 hours in duration) may be referred to as post-traumatic coma (COMA, POST-HEAD INJURY). (From Rowland, Merritt's Textbook of Neurology, 9th ed, p418)

Svenska synonymer

Hjärnkonkussion

Engelska synonymer

Brain Concussions Concussion, Brain Commotio Cerebri Cerebral Concussion Cerebral Concussions Concussion, Cerebral Concussion, Intermediate Intermediate Concussion Intermediate Concussions Concussion, Severe Severe Concussion Severe Concussions Concussion, Mild Mild Concussion Mild Concussions Mild Traumatic Brain Injury