Histocompatibility Antigens Class II

Histokompatibilitetsantigener klass II

Svensk definition

Stora transmembranglykoproteiner (alfa och beta) med icke-kovalenta bindningar. Båda kedjor kan vara polymorfa, men betakedjorna har större strukturella variationer. Klass II-antigener hos människa kallas HLA-D-antigener och kodas av en gen på kromosom 6. Hos möss är det två gener, IA och IE på kromosom 17 som kodar för H-2-antigenerna. Antigenerna finns på B-lymfocyter, makrofager, epidermalceller och sädesceller och tros förmedla verkningsförmågan och cellsamverkan vid immunsvar. Termen IA-antigener avsåg förr endast de proteiner som kodades av IA-generna hos möss, men används numera som generell benämning på alla histokompatibilitetsantigener av klass II.

Engelsk definition

Large, transmembrane, non-covalently linked glycoproteins (alpha and beta). Both chains can be polymorphic although there is more structural variation in the beta chains. The class II antigens in humans are called HLA-D ANTIGENS and are coded by a gene on chromosome 6. In mice, two genes named IA and IE on chromosome 17 code for the H-2 antigens. The antigens are found on B-lymphocytes, macrophages, epidermal cells, and sperm and are thought to mediate the competence of and cellular cooperation in the immune response. The term IA antigens used to refer only to the proteins encoded by the IA genes in the mouse, but is now used as a generic term for any class II histocompatibility antigen.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

I-A Antigen Antigen, I-A MHC-II Molecules MHC II Molecules Molecules, MHC-II MHC II Peptides Peptides, MHC II Class II MHC Proteins Class II Antigen Antigen, Class II Class II Antigens Antigens, Class II Class II Histocompatibility Antigens Ia-Like Antigens Antigens, Ia-Like Ia Like Antigens IA Antigen Antigen, IA Ia Antigens Antigens, Ia Antigens, Immune Response Immune Response Antigens Immune-Response-Associated Antigens Antigens, Immune-Response-Associated Immune Response Associated Antigens Class II Major Histocompatibility Antigens I-A-Antigen I A Antigen MHC Class II Molecules Class II Major Histocompatibility Molecules Immune-Associated Antigens Antigens, Immune-Associated Immune Associated Antigens