Interferon-gamma Release Tests

IGRA-tester

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Interferon gamma Release Tests Interferon-gamma Release Test Release Test, Interferon-gamma Release Tests, Interferon-gamma Test, Interferon-gamma Release Tests, Interferon-gamma Release Interferon-gamma Release Assays Interferon gamma Release Assays Interferon-gamma Release Assay Assay, Interferon-gamma Release Assays, Interferon-gamma Release Interferon gamma Release Assay Release Assay, Interferon-gamma Release Assays, Interferon-gamma