Hypertension, Pregnancy-Induced

Graviditetshypertoni

Svensk definition

Ett tillstånd hos gravida kvinnor, med förhöjt systoliskt (>140 mm Hg) och diastoliskt (>90 mm Hg) blodtryck, uppmätt vid åtminstone två tillfällen med 6 timmars mellanrum. Högt blodtryck är en komplikation i 8-10% av alla graviditeter, oftast efter den 20. graviditetsveckan. Graviditetshypertoni kan delas in i ett flertal breda kategorier, beroende på komplexitet och tillhörande symtom, som t ex ödem, proteinuri, kramper, blodlevringsstörningar och bristande leverfunktioner.

Engelsk definition

A condition in pregnant women with elevated systolic (>140 mm Hg) and diastolic (>90 mm Hg) blood pressure on at least two occasions 6 h apart. HYPERTENSION complicates 8-10% of all pregnancies, generally after 20 weeks of gestation. Gestational hypertension can be divided into several broad categories according to the complexity and associated symptoms, such as EDEMA; PROTEINURIA; SEIZURES; abnormalities in BLOOD COAGULATION and liver functions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hypertension, Pregnancy Induced Pregnancy-Induced Hypertension Pregnancy Induced Hypertension Hypertensions, Pregnancy Induced Induced Hypertension, Pregnancy Induced Hypertensions, Pregnancy Gestational Hypertension Hypertension, Gestational Transient Hypertension, Pregnancy Hypertension, Pregnancy Transient Pregnancy Transient Hypertension