Sarcoma, Myeloid

Sarkom, myeloisk

Svenska synonymer

Granulocytsarkom

Engelska synonymer

Chloroma Chloromas Myeloid Sarcoma Myeloid Sarcomas Sarcomas, Myeloid Myeloid Cell Tumor, Extramedullary Sarcoma, Granulocytic Granulocytic Sarcoma Granulocytic Sarcomas Sarcomas, Granulocytic Extramedullary Myeloid Cell Tumor