Movement

Kroppsrörelse

Svensk definition

Ändring av kroppens eller kroppsdelars läge från ett till ett annat. Begreppet skiljer sig från "förflyttning", som är begränsat till att beskriva hela kroppens förflyttning från en plats till en annan. Kroppsrörelse kan avse rörelse hos människor, ryggradsdjur, ryggradslösa djur och mikroorganismer. Begreppet måste även skiljas från motorisk aktivitet, som är rörelse förenad med beteende.

Engelsk definition

The act, process, or result of passing from one place or position to another. It differs from LOCOMOTION in that locomotion is restricted to the passing of the whole body from one place to another, while movement encompasses both locomotion but also a change of the position of the whole body or any of its parts. Movement may be used with reference to humans, vertebrate and invertebrate animals, and microorganisms. Differentiate also from MOTOR ACTIVITY, movement associated with behavior.

Svenska synonymer

Motorik Rörelseförmåga Rörelse

Engelska synonymer

Movements