Mitochondria

Mitokondrier

Svensk definition

Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generna i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.

Engelsk definition

Semiautonomous, self-reproducing organelles that occur in the cytoplasm of all cells of most, but not all, eukaryotes. Each mitochondrion is surrounded by a double limiting membrane. The inner membrane is highly invaginated, and its projections are called cristae. Mitochondria are the sites of the reactions of oxidative phosphorylation, which result in the formation of ATP. They contain distinctive RIBOSOMES, transfer RNAs (RNA, TRANSFER); AMINO ACYL T RNA SYNTHETASES; and elongation and termination factors. Mitochondria depend upon genes within the nucleus of the cells in which they reside for many essential messenger RNAs (RNA, MESSENGER). Mitochondria are believed to have arisen from aerobic bacteria that established a symbiotic relationship with primitive protoeukaryotes. (King & Stansfield, A Dictionary of Genetics, 4th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mitochondrion Mitochondrial Contraction Contraction, Mitochondrial Contractions, Mitochondrial Mitochondrial Contractions