Ribosomes

Ribosomer

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ribosome