Lymphocytes

Lymfocyter

Svensk definition

Vita blodkroppar som bildas i kroppens lymfvävnad. Cellkärnan är rund eller äggformad, med oregelbundet hopklumpat kromatin, medan cytoplasman är typiskt blekblå med azurofila (om befintliga) korn. De flesta lymfocyter kan klassificeras som T- eller B-celler (inklusive undergrupper). De som inte passar in någon av de två huvudgrupperna kallas nollceller.

Engelsk definition

White blood cells formed in the body's lymphoid tissue. The nucleus is round or ovoid with coarse, irregularly clumped chromatin while the cytoplasm is typically pale blue with azurophilic (if any) granules. Most lymphocytes can be classified as either T or B (with subpopulations of each), or NATURAL KILLER CELLS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lymphocyte Lymphoid Cells Cell, Lymphoid Cells, Lymphoid Lymphoid Cell