Terbinafine

Terbinafin

Svenska synonymer

Lamisil

Engelska synonymer

Terbinafine, (Z)-isomer Terbinafine, (Z)- Lamisil (E)-N-(6,6-Dimethyl-2-heptenynyl)-N-methyl-1-naphthalenementhamin hydrochloride TDT-067 TDT 067 TDT067 DA 5505 SF 86-327 SF 86 327 SF 86327 SF-86-327 SF86327 Terbinafine Hydrochloride