Neonatal Brachial Plexus Palsy

Obstetrisk plexusskada

Engelsk definition

Perinatal nerve injury involving the BRACHIAL PLEXUS involving a weak or paralyzed upper extremity.

Svenska synonymer

Obstetrisk brachial plexusskada Obstetrisk plexus brachialisskada

Engelska synonymer

Obstetrical Brachial Plexus Lesion Obstetrical Brachial Plexus Palsy