Specific Learning Disorder

Specifik inlärningsstörning

Svensk definition

Diagnos som ställs när det finns specifika begränsningar i en individs förmåga att uppfatta och bearbeta information effektivt och korrekt. Störningen manifesteras först under skoltiden och karaktäriseras av ihållande och nedsatta svårigheter att lära sig grundläggande akademiska kundskapar som att läsa, skriva och räkna. Individens färdigheter i de berörda akademiska förmågorna är långt under medel för åldersgruppen eller acceptabla färdigheter åstadkoms endast med stor möda. Särskilda inlärningssvårigheter kan finnas hos individer som bedöms som intellektuellt begåvade och manifesteras först när inlärningskrav eller kunskapsbedömning (t ex tidsbegränsade prov) utgör hinder som inte går att komma över med naturlig intelligens och kompensationsstrategier. Särskilda inlärningssvårigheter kan hos alla individer utgöra livslånga begränsningar inom aktiviteter som kräver en viss kunskap, inklusive arbetsförmåga. (Från DSM-V)

Engelsk definition

Diagnosed when there are specific deficits in an individual’s ability to perceive or process information efficiently and accurately. This disorder first manifests during the years of formal schooling and is characterized by persistent and impairing difficulties with learning foundational academic skills in reading, writing, and/or math. The individual’s performance of the affected academic skills is well below average for age, or acceptable performance levels are achieved only with extraordinary effort. Specific learning disorder may occur in individuals identified as intellectually gifted and manifest only when the learning demands or assessment procedures (e.g., timed tests) pose barriers that cannot be overcome by their innate intelligence and compensatory strategies. For all individuals, specific learning disorder can produce lifelong impairments in activities dependent on the skills, including occupational performance. (from DSM-V)

Svenska synonymer

Specifik inlärningssvårighet

Engelska synonymer

Disorder, Specific Learning Learning Disorder, Specific Learning Disorders, Specific Specific Learning Disorders