Pott Puffy Tumor

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Puffy Tumor, Pott Tumor, Pott Puffy Pott's Puffy Tumor Potts Puffy Tumor Puffy Tumor, Pott's Tumor, Pott's Puffy