Caspase 8

Kaspas-8

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

FLICE Protein Mch5 Protease Caspase-8 CAP4 Protease MACH Protein Procaspase-8 Procaspase 8 Pro-Caspase-8 Pro Caspase 8