Peptide Hydrolases

Peptidhydrolaser

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Peptidase Peptide Hydrolase Hydrolase, Peptide Protease Proteinase Peptidases Proteases Proteinases Proteolytic Enzymes Proteolytic Enzyme Enzyme, Proteolytic Esteroproteases