Glycogenolysis

Glykogenolys

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Glycogenolyses