MAP Kinase Signaling System

MAP-kinassignalsystem

Svensk definition

Ett intracellulärt signalsystem som omfattar MAP-kinaskaskaderna (trestegs-proteinkinaskaskader). Olika uppströmsaktivatorer, som svarar på extracellulära stimuli, utlöser kaskaderna genom att aktivera den första kaskadmedlemmen, MAP-kinaskinaskinas (MAPKKK). I detta steg fosforyleras mitogenaktiverade proteinkinaskinaser (MAPKK), som i sin tur fosforylerar mitogenaktiverade proteinkinaser (MAPK). Dessa utövar sedan sin verkan på olika mål nedströms till att påverka genuttryck. Hos däggdjur finns det flera bestämda MAP-kinasförlopp, inklusive ERK-processen (extracellulärt signalreglerat kinas), SAPK/JNK-förloppet (stressaktiverat proteinkinas/c-jun) och P38-kinasprocessen. De olika förloppen har vissa gemensamma komponenter, beroende på vilket stimulus som utlöser kaskaden.

Engelsk definition

An intracellular signaling system involving the MAP kinase cascades (three-membered protein kinase cascades). Various upstream activators, which act in response to extracellular stimuli, trigger the cascades by activating the first member of a cascade, MAP KINASE KINASE KINASES; (MAPKKKs). Activated MAPKKKs phosphorylate MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN KINASE KINASES which in turn phosphorylate the MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN KINASES; (MAPKs). The MAPKs then act on various downstream targets to affect gene expression. In mammals, there are several distinct MAP kinase pathways including the ERK (extracellular signal-regulated kinase) pathway, the SAPK/JNK (stress-activated protein kinase/c-jun kinase) pathway, and the p38 kinase pathway. There is some sharing of components among the pathways depending on which stimulus originates activation of the cascade.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

ERK1-2 Pathway ERK1 2 Pathway ERK1-2 Pathways Pathway, ERK1-2 Pathways, ERK1-2 ERK1 and ERK2 Pathway p38 Kinase Pathway Kinase Pathway, p38 Kinase Pathways, p38 Pathway, p38 Kinase Pathways, p38 Kinase p38 Kinase Pathways p38 Kinase Signaling Pathway MAP Kinase Cascade Cascade, MAP Kinase Kinase Cascade, MAP MAP Kinase Cascades MAP Kinase Modules MAP Kinase Module Module, MAP Kinase MAP Kinase Signaling Cascades MAP Kinase Signaling Pathways MEK-ERK Pathway MEK ERK Pathway MEK-ERK Pathways Pathway, MEK-ERK Pathways, MEK-ERK ERK Signal Tranduction Pathway ERK Pathway ERK Pathways Pathway, ERK Pathways, ERK JNK Pathway JNK Pathways Pathway, JNK Pathways, JNK JNK Signaling Pathway JNK Signaling Pathways Pathway, JNK Signaling Pathways, JNK Signaling Signaling Pathway, JNK Signaling Pathways, JNK