Melanosomes

Melanosomer

Svensk definition

Melaninhaltiga organeller i melanocyter och melanoforer.

Engelsk definition

Melanin-containing organelles found in melanocytes and melanophores.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Melanosome