Guillain-Barre Syndrome

Guillain-Barres syndrom

Svensk definition

Akut, autoimmun nervinflammation orsakad av ett T-cellförmedlat, cellulärt immunsvar riktat mot myelin i perifera nerver och nervrötter. Sjukdomsförloppet föregås ofta av en virus- eller bakterieinfektion, kirurgiskt ingrepp, immunisering, lymfom eller exponering för giftiga ämnen. Vanliga kliniska tecken är tilltagande trötthet, känselbortfall och förlust av djupa senreflexer. Även försvagning av andningsmuskulaturen och bristande autonom funktion kan förekomma.

Engelsk definition

An acute inflammatory autoimmune neuritis caused by T cell- mediated cellular immune response directed towards peripheral myelin. Demyelination occurs in peripheral nerves and nerve roots. The process is often preceded by a viral or bacterial infection, surgery, immunization, lymphoma, or exposure to toxins. Common clinical manifestations include progressive weakness, loss of sensation, and loss of deep tendon reflexes. Weakness of respiratory muscles and autonomic dysfunction may occur. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp1312-1314)

Svenska synonymer

AIDP Neuropati, akut autoimmun Polyradikuloneuropati, akut inflammatorisk

Engelska synonymer

Guillain Barre Syndrome Syndrome, Guillain-Barre Guillain-Barré Syndrome Guillain Barré Syndrome Guillain-Barré Syndromes Syndrome, Guillain-Barré Syndromes, Guillain-Barré Acute Infectious Polyneuritis Infectious Polyneuritis, Acute Polyneuritis, Acute Infectious Guillaine-Barre Syndrome Guillaine Barre Syndrome Syndrome, Guillaine-Barre Acute Autoimmune Neuropathy Acute Autoimmune Neuropathies Autoimmune Neuropathies, Acute Autoimmune Neuropathy, Acute Neuropathies, Acute Autoimmune Neuropathy, Acute Autoimmune Landry-Guillain-Barre Syndrome Landry Guillain Barre Syndrome Syndrome, Landry-Guillain-Barre Acute Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy Inflammatory Polyneuropathy Acute Polyneuropathy Acute, Inflammatory Acute Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy Acute Inflammatory Polyneuropathy Acute Inflammatory Polyneuropathies Inflammatory Polyneuropathies, Acute Inflammatory Polyneuropathy, Acute Polyneuropathies, Acute Inflammatory Polyradiculoneuropathy, Acute Inflammatory Acute Inflammatory Polyradiculoneuropathies Inflammatory Polyradiculoneuropathies, Acute Polyradiculoneuropathies, Acute Inflammatory Polyneuropathy, Inflammatory Demyelinating, Acute Demyelinating Polyradiculoneuropathy, Acute Inflammatory Polyneuropathy, Acute Inflammatory Polyradiculoneuropathy, Acute Inflammatory Demyelinating Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy, Acute Acute Inflammatory Polyradiculoneuropathy Guillain-Barre Syndrome, Familial Familial Guillain-Barre Syndrome Familial Guillain-Barre Syndromes Guillain Barre Syndrome, Familial Guillain-Barre Syndromes, Familial Syndrome, Familial Guillain-Barre Syndromes, Familial Guillain-Barre