Neurotoxicity Syndromes

Toxiska nervskador

Svensk definition

Störningar i nervsystemet pga exponering för giftiga ämnen genom förtäring, injicering, hudkontakt eller annat sätt. Hit räknas sjukdomstillstånd orsakade av biologiska, kemiska eller farmaceutiska medel.

Engelsk definition

Neurologic disorders caused by exposure to toxic substances through ingestion, injection, cutaneous application, or other method. This includes conditions caused by biologic, chemical, and pharmaceutical agents.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neurotoxicity Syndrome Syndrome, Neurotoxicity Syndromes, Neurotoxicity Neurotoxin Disorders Neurotoxin Disorder Neurotoxic Disorders Neurotoxic Disorder Neurotoxin Diseases Neurotoxin Disease Poisoning, Nervous System Nervous System Poisonings Poisonings, Nervous System Nervous System Poisoning Encephalopathy, Toxic Encephalopathies, Toxic Toxic Encephalopathies Toxic Encephalopathy Toxic Encephalitis Encephalitides, Toxic Encephalitis, Toxic Toxic Encephalitides