Iron Overload

Järnöverskott

Svensk definition

För stor ansamling av järn i kroppen till följd av onormalt hög absorption av järn från tarmarna eller parenteral tillförsel. Tillståndet kan bero på idiopatisk hemokromatos, överdrivet stort intag av järn, kronisk alkoholism, vissa typer av behandlingsresistent anemi eller transfusionshemosideros.

Engelsk definition

An excessive accumulation of iron in the body due to a greater than normal absorption of iron from the gastrointestinal tract or from parenteral injection. This may arise from idiopathic hemochromatosis, excessive iron intake, chronic alcoholism, certain types of refractory anemia, or transfusional hemosiderosis. (From Churchill's Illustrated Medical Dictionary, 1989)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Overload, Iron