Porphyria, Erythropoietic

Porfyri, erytropoetisk

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Erythropoietic Porphyrias Porphyrias, Erythropoietic Erythropoietic Porphyria Porphyria, Erythropoietic, Congenital Gunther's Disease Gunthers Disease Porphyria, Congenital Erythropoietic Congenital Erythropoietic Porphyria Congenital Erythropoietic Porphyrias Erythropoietic Porphyria, Congenital Erythropoietic Porphyrias, Congenital Porphyrias, Congenital Erythropoietic Gunther Disease Deficiency of Uroporphyrinogen III Synthase UROS Deficiency Uroporphyrinogen III Synthase, Deficiency of