9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracene

9,10-dimetyl-1,2-bensantracen

Svensk definition

7,12-dimetylbenzantracen. Polycykliskt aromatiskt kolväte i tobaksrök som utgör en kraftig karcinogen.

Engelsk definition

Polycyclic aromatic hydrocarbon found in tobacco smoke that is a potent carcinogen.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

7,12-Dimethylbenz(a)anthracene 7,12-Dimethylbenzanthracene 7,12 Dimethylbenzanthracene