Progestins

Progestiner

Svenska synonymer

Gestagena hormoner Gestagener Progestogener Gestageneffekt Progestineffekt

Engelska synonymer

Progestagenic Agent Agent, Progestagenic Progestagen Progestational Agent Agent, Progestational Progestational Compound Compound, Progestational Progestogen Progestational Hormone Hormone, Progestational Gestagens Progestagens Progestational Hormones Progestogens Progestational Agents Progestational Compounds Progestagenic Agents Gestagenic Agents Progestin Gestagen Gestagenic Agent Agent, Gestagenic Progestin Effect Effect, Progestin Progestogen Effect Effect, Progestogen Gestagenic Effects Effects, Gestagenic Gestagen Effect Effect, Gestagen Gestagen Effects Effects, Gestagen Gestagenic Effect Effect, Gestagenic Progestin Effects Effects, Progestin Progestogen Effects Effects, Progestogen