Nitrogen Radioisotopes

Kväveradioisotoper

Svensk definition

Instabila isotoper av kväve (N) som sönderfaller under avgivande av strålning. Kväveatomer med atomvikterna 12, 13, 16, 17 och 18 är radioaktiva kväveisotoper.

Engelsk definition

Unstable isotopes of nitrogen that decay or disintegrate emitting radiation. N atoms with atomic weights 12, 13, 16, 17, and 18 are radioactive nitrogen isotopes.

Svenska synonymer

Nitrogenradioisotoper

Engelska synonymer

Radioisotopes, Nitrogen