Multiple Sclerosis

Multipel skleros

Svensk definition

En autoimmun sjukdom som främst drabbar unga vuxna och kännetecknas av nedbrytning av myelin i det centrala nervsystemet. Patologiska tecken omfattar bl a en mångfald skarpt avgränsade områden av demyelinering i hela centrala nervsystemets vita substans. Kliniska yttringar är synförlust, extraokulära rörelsestörningar, parestesier, känselbortfall, svaghet, talrubbningar, muskelryckningar, ataxi och funktionsstörningar i urinblåsan. Det vanliga mönstret består av återkommande attacker som följs av viss återhämtning, men det finns också akut uppblossande och kroniska, fortskridande former.

Engelsk definition

An autoimmune disorder mainly affecting young adults and characterized by destruction of myelin in the central nervous system. Pathologic findings include multiple sharply demarcated areas of demyelination throughout the white matter of the central nervous system. Clinical manifestations include visual loss, extra-ocular movement disorders, paresthesias, loss of sensation, weakness, dysarthria, spasticity, ataxia, and bladder dysfunction. The usual pattern is one of recurrent attacks followed by partial recovery (see MULTIPLE SCLEROSIS, RELAPSING-REMITTING), but acute fulminating and chronic progressive forms (see MULTIPLE SCLEROSIS, CHRONIC PROGRESSIVE) also occur. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p903)

Svenska synonymer

MS Skovvis förlöpande MS

Engelska synonymer

Sclerosis, Multiple Sclerosis, Disseminated Disseminated Sclerosis MS (Multiple Sclerosis) Multiple Sclerosis, Acute Fulminating