Cycloparaffins

Cykloparaffiner

Svensk definition

Cykliska, alifatiska kolväten, hos vilka tre eller fler kolatomer i varje molekyl är förenade i en ringstruktur, där var och en av ringens kolatomer är bunden till två väteatomer eller alkylgrupper. De enklaste medlemmarna är cyklopropan (C3H6), cyklobutan (C4H8), cyklohexan (C6H12) och derivat av dessa, såsom metylcyklohexan (C6H11CH3).

Engelsk definition

Alicyclic hydrocarbons in which three or more of the carbon atoms in each molecule are united in a ring structure and each of the ring carbon atoms is joined to two hydrogen atoms or alkyl groups. The simplest members are cyclopropane (C3H6), cyclobutane (C4H8), cyclohexane (C6H12), and derivatives of these such as methylcyclohexane (C6H11CH3). (From Sax, et al., Hawley's Condensed Chemical Dictionary, 11th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cyclic Olefins Olefins, Cyclic Cycloalkanes Cycloalkynes Cyclic Acetylenes Cycloalkenes Cyclic Alkenes Alkenes, Cyclic