Cyclohexanecarboxylic Acids

Cyklohexankarboxylsyror

Svensk definition

Karboxylsyraderivat av cyklohexan.

Engelsk definition

Carboxylic acid derivatives of cyclohexane.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acids, Cyclohexanecarboxylic