Chrysenes

Chrysener

Svensk definition

1,2-bensfenantrener. Polycykliska kolväten erhållna ur trätjära.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.